OGŁOSZENIA | Praca dla ankieterów ... więcej >
       
Powrót do strony głównej
hasło rzetelność i profesjonalizm

20 lat Fundacji CBOS

 Koszyk Koszyk (0 szt.)   Kwota (0.00 zł)
 
O firmie  Badania  Publikacje  Kontkt  FAQ  
      EN
 
  BIP  
     Facebook   Twitter  
 
Komunikaty z badań | CBOS News | Opinie i Diagnozy
Polish Public Opinion | Książki | Prenumerata
 
 
 
 
OPINIEiDIAGNOZY
 
nr 38
Młodzież 2016

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej i Magdaleny Gwiazdy
Warszawa 2017

> Opis

Problematyka młodzieży była przedmiotem zainteresowania CBOS od lat 90. Lista naszych badań uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, a od 2008 roku – szkół ponadgimnazjalnych, jest długa: realizowaliśmy je w roku 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 2003, 2008, 2010, 2013 i wreszcie w 2016 roku.

W historii polskiej socjologii empirycznej nie ma zbyt wielu przedsięwzięć badawczych realizowanych kilkakrotnie z zastosowaniem tej samej metody i narzędzi, porównywalnych z serią badań młodzieżowych CBOS. W naszych badaniach staraliśmy się, z jednej strony, zachować pewien wspólny rdzeń wszystkich kwestionariuszy, dzięki czemu możliwe jest śledzenie trendów.

W niniejszym opracowaniu wykorzystujemy do porównań – w takim stopniu, jaki jest możliwy – dane z poprzednich naszych analiz. Zatem szkic do portretu młodych Polaków można w pewnym stopniu porównać z portretami ich starszych sióstr i braci. Z drugiej jednak strony staramy się iść z „duchem czasu” i wprowadzamy tematy nowe – w tych badaniach po raz pierwszy uwzględniliśmy problematykę patriotyzmu.

Na początku lat 90. rozpoczynaliśmy to przedsięwzięcie badawcze jako dodatkowe badanie statutowe CBOS. W roku 1999 zleceniodawcą badań uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych był Instytut Psychiatrii i Neurologii. Od 2003 roku badania młodzieży prowadzimy we współpracy lub na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, któremu za tę długą i dobrą współpracę chcemy w tym miejscu podziękować.

Niniejszy numer „Opinii i Diagnoz” jest piątym numerem poświęconym problematyce młodzieży. Wszystkie poprzednie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Liczymy, że także i ta publikacja zainteresuje różne kręgi odbiorców: od instytucji publicznych i polityków poprzez środowiska akademickie, media i agencje reklamowe, aż po wszystkich zainteresowanych życiem społecznym.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 30.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 19.00 zł

 
nr 37
Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin
i oceny polityki prorodzinnej

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej, Małgorzaty Omyły-Rudzkiej,
Beaty Roguskiej
Warszawa 2017

> Opis

Jak pokazują nasze dotychczasowe badania, realizowane na próbach ogólnopolskich, Polacy są coraz bardziej świadomi potrzeby prowadzenia przez państwo polityki pronatalistycznej i wpierania rodzin. O ile jeszcze dekadę temu dominowało przekonanie, że należy pomagać tylko rodzinom słabo sytuowanym, o tyle obecnie przeważa opinia, że wsparcie powinno obejmować wszystkie rodziny z dziećmi. Jest to o tyle istotne, że Polacy chcą mieć dzieci, jednak ich potrzeby prokreacyjne nie są w pełni zaspokajane.

Wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus” stało się impulsem do przeprowadzenia kompleksowego badania rodziców wychowujących dzieci do 17 roku życia (…), którego wyniki prezentujemy w niniejszym opracowaniu. Problematyka i schemat badania zostały skonsultowane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedmiotem naszego zainteresowania było korzystanie i ocena programu „Rodzina 500 plus”, ale także szersze spektrum zagadnień stanowiących kontekst podejmowania decyzji prokreacyjnych. Interesowała nas sytuacja materialna polskich rodzin i ich oczekiwania w tym zakresie, podział obowiązków w rodzinie, doświadczenia związane z zapewnieniem dzieciom opieki, rozbieżności między oczekiwanym a realizowanym modelem funkcjonowania rodziny. Szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy planom prokreacyjnym i analizie ich uwarunkowań, tak aby zidentyfikować bariery realizacji zamierzeń prokreacyjnych.

Uwzględniliśmy również oceny instrumentów polityki prorodzinnej i pronatalistycznej oraz oczekiwania w tym zakresie.

Badanie „Rodzina 500+. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej” zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach od 21 września do 13 października 2016 roku.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 24.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 19.00 zł

 
nr 36
Zdrowie i leczenie w Polsce

Pod redakcją Michała Feliksiaka
Warszawa 2016

> Opis

Postawy i zachowania związane ze zdrowiem i leczeniem stanowią centralne zagadnienie 36. numeru “Opinii i Diagnoz”. Jaką rangę ma zdrowie wśród innych wartości i orientacji życiowych Polaków? Jak o nie dbamy, a w sytuacji problemów – jak się leczymy?

Rozdział otwierający to opracowanie nakreśla perspektywę w postrzeganiu zdrowia jako podstawowej wartości. Kolejne rozdziały publikacji dotyczą systemu opieki zdrowotnej: korzystania z usług w ramach NFZ i poza ofertą świadczeń refundowanych oraz satysfakcji pacjentów z opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia – tu wskazaliśmy mocne i słabe strony systemu, a także stworzyliśmy typologię postaw wobec niego. Obraz leczenia się w Polsce uzupełnia analiza wydatków ponoszonych przez obywateli na zdrowie. Sprawdziliśmy także, w jakim stopniu Polacy wykorzystują internet do celów związanych ze zdrowiem i leczeniem. Interesowało nas ponadto zjawisko stosowania leków dostępnych bez recepty oraz suplementów diety.

Ostatni rozdział poświęciliśmy szczepieniom przeciw grypie. Postawy wobec szczepień przeciw tej częstej infekcji okresu jesienno-zimowego nie tylko obrazują podejście Polaków do profilaktyki grypowej, lecz także ujawniają w pewnym stopniu ich nastawienie do szczepień w ogóle.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 16.00 zł

 
nr 35
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D.2016

Pod redakcją Rafała Boguszewskiego
Warszawa 2016

> Opis

Kolejnym już tomem „Opinii i Diagnoz” podejmującym temat społeczeństwa obywatelskiego staramy się wpisać w empiryczną perspektywę w podejściu do zjawiska obywatelskości.

Rozpatrywane przez nas wątki mają na celu przede wszystkim prezentację – wynikającej z deklaracji respondentów – kondycji polskiego społeczeństwa obywatelskiego wraz z perspektywami jego rozwoju, ale również ograniczeniami, z jakimi potencjalny rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce musi się zderzyć.

Temat obywatelskości prezentujemy w dość szerokim kontekście i zakresie.

Tłem do naszych rozważań jest nastawienie obywateli do demokracji oraz oceny jej funkcjonowania.

Omawiamy, ważne z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kwestie związane z poczuciem wpływu na sprawy kraju i lokalnych społeczności, a także korzystanie z możliwości aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach społeczno-politycznych.

Zajmujemy się istotnymi aspektami kapitału społecznego, jakimi są zaufanie do innych oraz skłonność do współpracy.

Oceniamy potencjał społecznikowski Polaków, analizujemy zaangażowanie w działalność dobroczynną, wolontariat i podejmowanie aktywności w organizacjach obywatelskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 16.00 zł

 
nr 34
Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska

Pod redakcją Magdaleny Gwiazdy i Pawła Ruszkowskiego
Warszawa 2016

> Opis

Do rąk Czytelników oddajemy kolejny numer naszej serii „Opinie i Diagnozy” - poświęcony, najogólniej rzecz ujmując, kwestiom energetycznym i ekologicznym w świadomości społecznej.

Jest to publikacja z kilku względów szczególna.

Po pierwsze, powstała w wyniku współpracy CBOS z Collegium Civitas i reprezentującym tę uczelnię prof. Pawłem Ruszkowskim, autorem otwierającego to opracowanie résumé Energetyka a opinia publiczna.

Po drugie, mamy ambicje dotarcia z tą pracą do środowisk eksperckich i decyzyjnych w tych kwestiach. Przedstawiamy im zwięzłą i treściwą diagnozę stanu świadomości energetycznej i ekologicznej społeczeństwa polskiego. Pokazujemy - gdy pozwalają na to nasze dane - zmiany społecznej świadomości w zakresie interesujących nas tu kwestii.

Po trzecie, tym razem publikacja z naszej serii jest krótsza - może być krótsza, ponieważ skierowana jest do specjalistów - i dzięki temu może mieć inny, poręczniejszy format. (...)

Liczymy, że nasza publikacja zainteresuje różne kręgi odbiorców: od polityków, ekspertów i instytucji publicznych, po środowiska akademickie i dziennikarskie.

> Pełny tekst

Cena wersji drukowanej - Niedostępne 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - Publikacja bezpłatna

 
nr 33
Wybory 2015 w badaniach CBOS

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej i Krzysztofa Pankowskiego
Warszawa 2015

> Opis

Kolejny, 33. tom Opinii i Diagnoz zawiera analizy i opracowania dotyczące wyborów roku 2015: prezydenckich i parlamentarnych. Teksty ułożone są w porządku chronologicznym i obejmują dane z badań prowadzonych w okresie od czerwca, już po drugiej turze wyborów prezydenckich, do listopada, po wyborach parlamentarnych.

Zaczynamy od wyborów prezydenckich, obu tur (zrealizowaliśmy nawet badanie między turami, w dniach 14-20 maja, i oczywiście wykorzystujemy do analiz dane z tego badania).

W okresie między wyborami monitorowaliśmy poparcie dla partii politycznych, gotowość do udziału w nadchodzących głosowaniach i pewność deklarowanych preferencji wyborczych, charakteryzowaliśmy potencjalne elektoraty wyborcze pod względem ich cech społeczno-demograficznych i profili psychologicznych oraz dociekaliśmy znaczenia identyfikacji lewicowych i prawicowych.

Kończymy wyborami parlamentarnymi oraz odbiorem obu kampanii wyborczych i aktywności politycznej w tym okresie w internecie. (...)

Nasza publikacja miała za zadanie udokumentowanie wyborów 2015 roku, tak jak zapisały się one w badaniach CBOS. Mamy nadzieję, że jako taka zainteresuje ona różne kręgi odbiorców - od instytucji publicznych i polityków, poprzez środowiska dziennikarskie i akademickie.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 16.00 zł

 
nr 32
Polacy wobec "innych". Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej i Beaty Roguskiej
Warszawa 2015

> Opis

CBOS poświęcał i nadal poświęca sporo uwagi problematyce stosunku do innych narodów. Badamy sympatię i antypatię do różnych narodów oraz ich uwarunkowania, a także monitorujemy zmiany tych nastawień.

Szczególną uwagę poświęcamy naszym sąsiadom. W tym roku badaliśmy nie tylko poziom sympatii i antypatii do nich, ale także ich stereotypowy wizerunek.

Interesuje nas również nastawienie do mniejszości narodowych i etnicznych oraz przestrzegania ich praw. Szczególną uwagę - z powodów historycznych i moralnych - przywiązujemy do tego, jak Polacy postrzegali Żydów i stosunki polsko-żydowskie w przeszłości, a jak postrzegają obecnie.

Ostatnio w badaniach CBOS ze zrozumiałych powodów uwzględniamy w coraz większym zakresie problematykę imigrantów i uchodźców. Kryzys migracyjny spowodował, że Polacy muszą skonfrontować się z nowym i dla wielu niespodziewanym zjawiskiem, określić dopiero swój stosunek do niego, rozważyć racje i argumenty różnej natury.

Wobec tak bogatej problematyki niełatwo o jakieś podsumowania. Jeden wniosek jest oczywisty. Nasze postawy, opinie i oceny podlegają zmianom. Zależą one nie tylko od warunków wewnętrznych, ale i zewnętrznych, w tym od konkretnych wydarzeń.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią tego bardzo ciekawego zeszytu Opinii i Diagnoz.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 16.00 zł

 
nr 31
Religijność i Kościół 10 lat po śmierci
Jana Pawła II

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej
Warszawa 2015

> Opis

CBOS poświęcał i nadal poświęca dużo uwagi problematyce religijności, systematycznie badając i wnikliwie analizując zarówno jej podstawowe wskaźniki, jak i nowe zjawiska.

W tym numerze "Opinii i Diagnoz" zamierzamy udokumentować zmiany, jakie zachodzą (zwłaszcza w ostatniej dekadzie) w religijności polskiego społeczeństwa, w jego stosunku do Kościoła katolickiego oraz do obecności religii i Kościoła w sferze publicznej.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 16.00 zł

 
nr 30
Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy

Pod redakcją Natalii Hipsz
Warszawa 2014

> Opis

Oddajemy w Państwa ręce tom z serii "Opinie i Diagnozy" poświęcony polskiej wsi - jej przemianom, trendom oraz stereotypom.

Opisując mieszkańców wsi skupiliśmy się na różnych wymiarach codzienności - począwszy od elementów stylu życia i obyczajowości, przez kwestie światopoglądowe i religijne, po preferencje polityczne. Prześledziliśmy wieloletnie trendy sugestywnie ilustrujące zmiany zachodzące na wsi w kolejnych latach. Próbowaliśmy także odpowiedzieć na pytanie, jaka jest wieś obecnie. Czy ludność wiejska jest jednolita, czy zróżnicowana? Czy tworzy koherentną całość, czy może pewne linie podziału - wyznaczone chociażby przez pochodzenie lub charakter wykonywanej pracy - są źródłem różnic co najmniej równie głębokich jak te obserwowane między wsią a miastem? Na koniec wzięliśmy pod lupę wiejski stereotyp - zbadaliśmy, z czym kojarzą się obszary niezurbanizowane i zamie­szkująca je ludność oraz czy Polacy wstydzą się mieszkania na wsi.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 16.00 zł

 
nr 29
25 lat wolności - bilans zmian

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej i Beaty Roguskiej
Warszawa 2014

> Opis

Na dwudziestą piątą rocznicę pierwszych, częściowo demokratycznych i wolnych wyborów oraz obalenia komunizmu przygotowaliśmy tematy badawcze i bloki pytań poświęcone społecznemu postrzeganiu przemian, jakie zaszły w Polsce od roku 1989. Cykl ten zaczęliśmy już w styczniu. W badaniach uwzględnialiśmy - w miarę możliwości - zarówno ogólniejszą problematykę przemian, jak i rocznice konkretnych wydarzeń. Obchodzimy bowiem potrójną rocznicę: 25. wyborów z 4 czerwca 1989 roku, 15. przystąpienia Polski do NATO (12 marca 1999) i 10. wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej (1 maja 2004). W badaniach wykorzystywaliśmy też wcześniejsze nasze pytania, niektóre wielokrotnie powtarzane. Stwarza to szczególnie cenną możliwość obserwowania zmian w społecznych postawach i opiniach. (...)

Niniejsze opracowanie składa się z pięciu części. Pierwszą poświęciliśmy pamięci wielkiej zmiany. Czy i jak pamiętany jest PRL, jak ów system funkcjonuje w świadomości społecznej? Czy i jak Polacy zapamiętali upadek komunizmu, wybory czerwcowe i rząd Tadeusza Mazowieckiego?

Druga część, którą zatytułowaliśmy hasłowo: czy było warto..., poświęcona jest nie tyle pamięci tamtych czasów i wydarzeń, ile ocenom - ogólnym i bardziej szczegółowym - czy warto było zmieniać ustrój.

Jednym z dwóch najważniejszych nośników wielkiej zmiany było przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. W części trzeciej analizujemy, jak nowa rzeczywistość gospodarcza była i jest postrzegana przez Polaków.

Czwarta część dotyczy stosunku do demokracji i demokratycznej polityki.

Piąta część, zatytułowana Polska w Europie i świecie, poświęcona jest członkostwu w Unii Europejskiej i NATO.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 25.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 28
Młodzież 2013

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej i Jolanty Kalki
Warszawa 2014

> Opis

Jaka jest, kończąca szkoły ponadgimnazjalne, młodzież Anno Domini 2013? Odpowiedź na to pytanie - obszerną i wnikliwą - przynosi oddawany właśnie do rąk Czytelników tom opracowań, który ukazuje się w naszej serii "Opinie i Diagnozy". (...) Ma on szczególny walor - umożliwia porównywanie danych z badań młodzieży z okresu już ponad 20 lat. Nie ma wiele takich przedsięwzięć badawczych, które byłyby powtarzane wielokrotnie z zastosowaniem tej samej metody i w pewnej mierze tego samego narzędzia. Pozwala to porównywać wyniki ostatniego badania z 2013 roku z wieloma badaniami wcześniejszymi, nawet z 1992 czy 1994 roku. W tym badaniu, przeprowadzonym na analogicznej próbie, część pytań kwestionariusza była powtórzeniem pytań z poprzednich badań, dzięki czemu analizowanie trendów ma solidną podstawę metodologiczną.

To przedsięwzięcie badawcze do roku 1998 stanowiło dodatkowe własne badanie CBOS, natomiast kolejne edycje miały już zewnętrznych zleceniodawców. W latach 2003, 2008, 2010 i 2013 było to Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Kierownictwu KBPN bardzo dziękujemy za wieloletnią już współpracę.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 16.00 zł

 
nr 27
Struktura społeczna i jej wymiary

Pod redakcją Beaty Roguskiej i Rafała Boguszewskiego
Warszawa 2013

> Opis

Podejmując w tym numerze "Opinii i Diagnoz" problematykę zróżnicowania społecznego zwracamy uwagę na niektóre konsekwencje przemian w strukturze społecznej zapoczątkowanych transformacją ustrojową w naszym kraju, w tym m.in. dotyczące wykluczenia społecznego, upowszechnienia edukacji na poziomie wyższym, zmian prestiżu zawodów czy też rozwarstwienia w wymiarze materialnym. (...)

Podjęte w tej publikacji problemy z pewnością nie wyczerpują obszernego i złożonego zagadnienia zróżnicowań społecznych, mamy jednak nadzieję, że dają pewien ogląd postrzeganych i doświadczanych podziałów społecznych w naszym kraju oraz niektórych czynników je generujących. Niewątpliwym walorem prezentowanych analiz jest fakt, iż spora część uwzględnionych wskaźników ma w naszych badaniach znacznie dłuższą historię niż tylko ostatni pomiar, stąd możliwe było przedstawienie trendów nierzadko zapoczątkowanych badaniami z lat osiemdziesiątych.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 16.00 zł

 
nr 26
Rodzina i jej przemiany

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej
Warszawa 2013

> Opis

W 26. numerze "Opinii i Diagnoz", który oddajemy w Państwa ręce, prezentujemy obraz współczesnej polskiej rodziny, jaki wyłania się z sondaży CBOS. Zaczynamy od podróży sentymentalnej - respondenci wspominają relacje z rodzicami z okresu swojego dzieciństwa i wczesnej młodości. W dalszych rozdziałach piszemy o pozycji rodziny w społeczeństwie, o zmianach w jej pojmowaniu oraz postrzeganych i definiowanych modelach, a także o więziach rodzinnych. Przedstawiamy opinie o zjawiskach związanych ze zmianami obyczajowymi: alternatywach dla życia małżeńskiego, nowych rodzajach związków czy rozwodach. Ostatnie rozdziały mówią o kwestiach praktycznych - ocenach i oczekiwaniach Polaków wobec polityki prorodzinnej oraz poparciu dla rocznych urlopów rodzicielskich.

Podsumowując krótko wyniki naszych badań i analiz można powiedzieć, że w pozycji, jaką w społeczeństwie zajmuje rodzina, oraz w realizowanych i uznawanych modelach rodziny dużo jest ciągłości i trochę zmian - te ostatnie nie dominują, ale wydają się znaczące. Na pewno warto je monitorować.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 16.00 zł

 
nr 25
Kobieta w rodzinie, w pracy, w przestrzeni publicznej

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej
Warszawa 2013

> Opis

Kwestia kobieca to hasło, pod którym kryje się problematyka bardzo obszerna i kompleksowa. Nie sposób jej wyczerpać w jednej publikacji. W tym numerze "Opinii i Diagnoz" wybraliśmy do zaprezentowania trzy wymiary sytuacji kobiet - rodzinny, zawodowy i polityczny. (...)

Uprzedzając lekturę poszczególnych rozdziałów, można powiedzieć, że wyniki przeprowadzonych analiz są nieoczywiste - niejeden aspekt sytuacji kobiet we współczesnej Polsce może nas zdziwić i powinien dać do myślenia. Mamy nadzieję, że te wyniki zostaną wzięte pod uwagę przez polityków i organizacje działające na rzecz kobiet.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 16.00 zł

 
nr 24
Zdrowie w wymiarze osobistym
i instytucjonalnym. Samooceny,
zachowania, opinie

Pod redakcją Natalii Hipsz i Rafała Boguszewskiego
Warszawa 2012

> Opis

Obserwacja życia codziennego pozwala stwierdzić, że ludzie nie pozostają obojętni na sprawy zdrowia. Każdego dnia pozdrawiają się nawzajem i przy wielu okazjach życzą sobie i innym dużo zdrowia, a pytani o nie w badaniach socjologicznych deklarują, że jest ono jednym z najcenniejszych dóbr oraz że obawiają się jego utraty.

Niniejszy numer "Opinii i Diagnoz" zdecydowaliśmy się poświęcić tej jakże ważnej dziedzinie życia, rozpatrując ją niejako na dwóch płaszczyznach - w wymiarze osobistym i instytucjonalnym. Wszystkie teksty są rezultatem comiesięcznych badań CBOS prowadzonych na reprezentatywnych, losowych próbach dorosłych mieszkańców Polski. We wszystkich też omawiane są dane z 2012 roku, w miarę możliwości wzbogacone o wyniki badań wcześniejszych, które stanowią tło i punkt odniesienia dla przedstawionych rozważań.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 16.00 zł

 
nr 23
Metoda i znaczenie. Problematyka rozumienia w badaniach sondażowych

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej
Warszawa 2012

> Opis

Bieżący numer Opinii i Diagnoz jest efektem wyjątkowego i nowatorskiego projektu metodologicznego Metoda i znaczenie. Rozumienie pytań kwestionariusza w badaniach sondażowych. To projekt Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, zrealizowany we współpracy z CBOS.

W przeprowadzonych badaniach i prezentowanych w raporcie analizach skupiliśmy się na społecznych, kulturowych i znaczeniowych uwarunkowaniach odpowiedzi respondentów na pytania kwestionariusza. (...) Ludzie wyrażają pewne postawy czy podejmują pewne działania nie tylko dlatego, że chcą się dostosować, otrzymać nagrodę lub uniknąć kary, ale ponieważ wedle ich rozeznania nie ma godnej alternatywy. Odwołujemy się tu do szerszych przekonań kulturowych, które organizują poznanie i następnie podejmowanie działania.

Instytucje, zakorzenione w środowiskach szersze systemy przekonań oraz praktyki życia codziennego warunkują także badania społeczne, w tym badania sondażowe - udział w nich, rozumienie badań i kwestionariusza oraz strategie radzenia sobie z sytuacją wywiadu, ze zrozumieniem pytań i odpowiadaniem na nie. Od czego zależy, czy respondenci decydują się odpowiedzieć na pytanie kwestionariusza, jak rozumieją pytanie, na które odpowiadają i jak rozumieją swoją odpowiedź? Te problemy - w różny sposób - rozważają i badają autorzy prezentowanych tu analiz.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 22
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce
A.D. 2012

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej
Warszawa 2012

> Opis

Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny _ zaufanie społeczne - dobroczynność, działalność społeczna i wolontariat - trzeci sektor i organizacje pozarządowe... to cała gama pojęć starszych i nowszych, abstrakcyjnych i potocznych, bardziej filozoficznych bądź bardziej technicznych. Istnieje obszerna i złożona problematyka, do której te pojęcia się odnoszą. Pozostaje ona w centrum uwagi filozofów, socjologów (w tym badaczy CBOS), a nawet polityków.(...)

Mimo teoretycznej krytyki i trudności w mierzeniu kondycji społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego zapał badaczy nie gaśnie. Stosuje się miary makro i mikro, oparte na oficjalnych statystykach i badaniach sondażowych, opracowuje się indeksy, których zadaniem jest diagnozowanie kondycji społeczeństwa obywatelskiego i wielkości kapitału społecznego. Wskaźnikami obywatelskiego charakteru społeczeństwa i kapitału społecznego bywają zarówno liczba dobrowolnych stowarzyszeń i ich członków, jak i deklarowana aktywność w nich lub dobrowolna praca na ich rzecz czy też wolontariat oraz deklarowane zaufanie do ludzi i różnego rodzaju instytucji, a także gotowość do współpracy (z różnymi podmiotami w rozmaitych sprawach).

Z tego bogactwa tematów i wskaźników mogliśmy w naszych badaniach i analizach uwzględnić tylko niektóre, właściwe dla badań sondażowych. Przedstawiamy je w niniejszym numerze "Opinii i Diagnoz".

Wszystkie prezentowane tu analizy oparte są na wynikach badań sondażowych CBOS, które realizowaliśmy od kwietnia 2011 roku do stycznia 2012 roku, przy czym autorzy wykorzystują, w miarę możliwości, nasze dane z wcześniejszych lat.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 16.00 zł

 
nr 21
Wybory 2011 w badaniach CBOS

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej
Warszawa 2011

> Opis

Kolejny numer "Opinii i Diagnoz" postanowiliśmy poświęcić tegorocznym wyborom parlamentarnym. Uwzględniliśmy jednak problematykę badawczą nieco szerszą niż sam udział w wyborach.

Większość prezentowanych analiz oparta jest na wynikach badań sondażowych realizowanych od maja do października, ale "społeczne historie" Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego wykorzystują nasze dane z ostatnich dziesięciu, a nawet dwudziestu lat. Dodatkowo do analiz powyborczych - społecznego portretu Ruchu Palikota, przepływów między elektoratami partyjnymi oraz preferencji wyborczych ludzi młodych - wykorzystujemy dane Polskiego Generalnego Studium Wyborczego 2011 (zrealizowanego we współpracy Instytutu Studiów Politycznych PAN i CBOS).

Układ rozdziałów w tym numerze "Opinii i Diagnoz" nie jest ściśle chronologiczny. Na początek problematyka nieco ogólniejsza (choć odnosząca się do tegorocznych wyborów), następnie kampania wyborcza, wspomniane już historie PO, PiS, SLD i PSL, a w dalszej kolejności opracowania powyborcze: społeczny portret Ruchu Palikota, przepływy między elektoratami oraz preferencje wyborcze młodych. Numer zamyka analiza problemu ważnego metodologicznie i politycznie - ukrywania sympatii partyjnych.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 15.75 zł

 
nr 20
Wodzeni na pokuszenie. O postawach
i zachowaniach Polaków w różnych wymiarach życia codziennego

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej
Warszawa 2011

> Opis

Niniejszy numer "Opinii i Diagnoz" stanowi w pewnym sensie kontynuację książki z 1997 roku Wartości, praca, zakupy... O stylach życia Polaków. Zebraliśmy jednak więcej danych o grzechach i grzeszkach Polaków, ich słabościach i ułomnościach, o pokusach, którym ulegają, a które współczesność oferuje nam niemal na każdym kroku - tak zresztą zatytułowaliśmy ten numer: Wodzeni na pokuszenie...

Prezentowane tutaj dane pochodzą z badań realizowanych od kwietnia 2010 roku do lipca 2011.

Zaczynamy od tego, co dotyczy wszystkich - od nawyków żywieniowych: w swoim przekonaniu nie grzeszymy nieumiarkowaniem w jedzeniu, a wręcz odżywiamy się zdrowo. Nie popadamy w zakupoholizm ani w siecioholizm, choć po internecie surfować lubimy. Jeśli chodzi o pracę zawodową, to bardziej niż grzech lenistwa grozi nam pracoholizm. Wprawdzie niektórzy zdradzają i romansują, ale większość to potępia. W gry hazardowe gramy, bo lubimy, ale nie musimy - możemy przestać. Do Fiodora Dostojewskiego nam daleko. Nie jesteśmy jednak całkowicie wolni od wszelkich uzależnień. Wprawdzie narkotyki, nawet kontakt z nimi, to margines, ale większość dorosłych pije alkohol, mniej  więcej jedna trzecia pali papierosy, a przynajmniej połowa zażywa zbyt dużo lekarstw dostępnych bez recepty (zwłaszcza przeciwbólowych i przeciwzapalnych oraz na przeziębienie i grypę). Grzeszni zjadacze chleba czy anioły? Osądźcie Państwo sami - zapraszamy do lektury.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 26.25 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 19
Młodzież 2010

Praca zbiorowa
Warszawa 2011

> Opis

Do rąk Czytelników oddajemy kolejne opracowanie dotyczące młodzieży. Tak jak poprzednie ukazuje się ono w naszej serii "Opinie i Diagnozy".

Jest to publikacja szczególna. Przedmiotem badania nie jest reprezentatywna próba ogółu dorosłej ludności Polski, ale młodzież, a ściślej uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych). Badamy więc nie "społeczną przeciętną", ale generację młodych ludzi, w większości 18-19-letnich, urodzonych na początku lat 90. w wolnym, demokratycznym kraju. Uczyli się w systemie oświaty już zreformowanym. Mieli około 13 lat, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Większość z nich miała prawo głosować w wyborach prezydenckich w 2010 roku i ma prawo głosować w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

W badaniach uwzględniliśmy obszerną problematykę: domu rodzinnego i szkoły, warunków materialnych i pracy zarobkowej, aspiracji życiowych i sposobów spędzania wolnego czasu, postaw wobec demokracji i polityki, ale także deklarowanych wartości i norm obyczajowych. Sporo miejsca poświęciliśmy doświadczeniom badanych z substancjami psychoaktywnymi. Po raz pierwszy podjęliśmy kwestię uczestnictwa młodzieży w grach typu hazardowego. W sumie powstał wielostronny i wnikliwy szkic do portretu dzisiejszych młodych ludzi.

Szczególny charakter tej publikacji tkwi w powtarzalności badań poświęconych młodzieży. Pozwala to na porównanie wyników ostatniego badania (z listopada 2010 roku) z wcześniejszymi - pierwsze zrealizowano już w roku 1990, a następne w latach: 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 1999, 2003, 2008. W badaniach tych powtarzała się część pytań kwestionariusza.

Rozpoczynaliśmy to przedsięwzięcie badawcze jako dodatkowe badanie statutowe CBOS, natomiast ostatnie edycje miały już zewnętrznych zleceniodawców: w roku 1999 był to Instytut Psychiatrii i Neurologii, a w latach 2003, 2008 i 2010 - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Kierownictwu KBPN bardzo dziękujemy za współpracę i zgodę na opublikowanie danych.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 15.75 zł

 
nr 18
Samorządność - władze lokalne - wybory lokalne

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej
Warszawa 2010

> Opis

W mijającym roku CBOS poświęcił sporo miejsca problematyce władz samorządowych i wyborów na szczeblu lokalnym.

Patrząc na samorządność w Polsce z perspektywy dwudziestu lat można dostrzec stopniowy wzrost poczucia podmiotowości obywatelskiej i odpowiedzialności za wspólne dobro. Wprawdzie nadal większość badanych (choć malejąca) uważa, że ludzie tacy jak oni nie mają wpływu na sprawy kraju, ale również większość deklaruje, że ma wpływ na sprawy lokalne - co drugi sądzi, że sytuacja w jego mieście czy gminie w jakimś stopniu zależy od niego.

Dzisiaj samorządność nie budzi kontrowersji - w dyskursie publicznym została powszechnie uznana za sukces polskiej transformacji. Natomiast obraz samorządności w naszym kraju jest złożony, niejednoznaczny, nie do końca spójny. Polacy poczuli, że mają wpływ na sprawy lokalne, dostrzegają zależność między decyzjami podejmowanymi na najniższym szczeblu a rozwojem swojej miejscowości i regionu. Doceniają samorząd gminny i chcieliby jego niezależności. Dobrze oceniona została działalność samorządów i samorządowców ostatniej kadencji (2006 - 2010). Ludzie doceniają znaczenie wyborów samorządowych, ale wciąż zbyt rzadko w nich uczestniczą - do urn poszła niespełna połowa uprawnionych do głosowania. Z tymi wyborami jest problem - jakby ludzie ich "nie ogarniali": nie znają kandydatów (zwłaszcza, jeśli mieszkają w większym mieście), ale nie chodzą na spotkania z nimi, mimo że chcą kierować się raczej osobą kandydata niż jego przynależnością partyjną. Te wybory nie są łatwe - to w gruncie rzeczy "4 w 1": wybory wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz wybory do rad trzech szczebli. De Tocqueville powiedziałby, że wolność jest niełatwa, ale tylko w instytucjach gminnych naród może ją w pełni praktykować i posmakować jej ducha

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 15.75 zł

 
nr 17
Po katastrofie smoleńskiej

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej
Warszawa 2010

> Opis

W przedstawianym numerze "Opinii i Diagnoz" ograniczamy się do socjologicznej kroniki wydarzeń. Centrum Badania Opinii Społecznej chciało ten czas - najpierw straszny, ale pełen powagi, piękna i wzniosłości, z czasem zapełniany gniewem i wrogością - udokumentować. Swoiste wprowadzenie do naszych opracowań stanowi analiza treści trzech dzienników ogólnopolskich ("Gazety Wyborczej", "Rzeczpospolitej" i "Dziennika") z 12 - 25 kwietnia 2010 roku. Została ona zamierzona jako przypomnienie, że w ciągu dwóch tygodni po katastrofie także media były w żałobie. Dalej prezentujemy rezultaty kilku badań sondażowych w zasadzie w porządku chronologicznym, tak jak staraliśmy się nadążać za zmieniającą się sytuacją. Na koniec dołączamy dwa nasze opracowania dotyczące znaczenia katastrofy smoleńskiej dla stosunków polsko-rosyjskich.

Trudno tu o jakieś podsumowanie czy tym bardziej wnioski. Wydarzyła się tragiczna katastrofa - czy i jak będzie ona wykorzystywana, jakie będą jej konsekwencje, to pozostaje kwestią otwartą.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 23.10 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 17.85 zł

 
nr 16
"Solidarność" - doświadczenie, pamięć
i dziedzictwo

Pod redakcją Mirosławy Grabowskiej
Warszawa 2010

> Opis

Rozumiejąc i doceniając historyczne znaczenie ruchu i związku zawodowego "Solidarność" oraz wagę społecznej pamięci o "Solidarności" i jej dziedzictwie, Centrum Badania Opinii Społecznej i Europejskie Centrum Solidarności postanowiły zrealizować - na zasadzie partnerskiej współpracy - projekt badawczy "Solidarność" - doświadczenie i pamięć. Zasługi podjęcia inicjatywy w tym względzie, a także opracowania projektu, należy przypisać profesorowi Ireneuszowi Krzemińskiemu. Projekt składał się z dwóch części. Pierwsza to badanie sondażowe "Solidarność" - doświadczenie i pamięć zrealizowane przez CBOS w dniach 12 marca - 12 kwietnia 2010 roku na 1803-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Sondaż ten uzupełniony został o dodatkowe badanie zrealizowane w dniach 12 marca - 25 kwietnia 2010 roku na 300-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Trójmiasta. W obu przypadkach kwestionariusz był w zasadzie ten sam (mieszkańcom Trójmiasta zadano kilka dodatkowych pytań), co umożliwia porównania Gdańska (oraz Sopotu i Gdyni) z innymi dużymi miastami i, ogólniej, z resztą kraju.(...) Trzeba dodać, że zbiór danych z badania sondażowego "Solidarność" - doświadczenie i pamięć zostanie przekazany do Archiwum Danych Społecznych i będą mogli z niego korzystać wszyscy zainteresowani dalszymi analizami. (...)

Niniejszy numer "Opinii i Diagnoz" jest tylko jedną z publikacji prezentujących rezultaty tego projektu - opublikowane już zostały komunikaty CBOS, a planowane i przygotowywane do druku są jeszcze inne pozycje.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 15.75 zł

 
nr 15
Dwadzieścia lat przemian ustrojowych
w Polsce

Praca zbiorowa
Warszawa 2009

> Opis

Na dwudziestą rocznicę pierwszych częściowo demokratycznych i wolnych wyborów oraz obalenia komunizmu przygotowaliśmy cykl badawczy (tematy i bloki pytań) poświęcony społecznemu postrzeganiu polskich przemian, jakie zaszły od roku 1989. Cykl ten zaczęliśmy już w styczniu. W kolejnych badaniach uwzględnialiśmy - w miarę możliwości - zarówno ogólniejszą problematykę przemian, jak i rocznice konkretnych wydarzeń. W miarę możliwości wykorzystywaliśmy też wcześniejsze nasze pytania, niektóre wielokrotnie powtarzane. Stwarza to szczególnie cenną możliwość obserwowania zmian w społecznych nastawieniach, postawach i opiniach. Ale przy wyborze pytań i tematów nie działaliśmy automatycznie. Skupiliśmy się na kilku wybranych obszarach problemowych, ponieważ nie mogliśmy zbadać wszystkiego, tym bardziej że przemiany zapoczątkowane w 1989 roku miały bezprecedensowy zakres i głębokość. (...)

Nasze badania obejmują ludzi dorosłych. Musimy jednak pamiętać, że dzisiejszych osiemnastolatków w roku 1989 nie było na świecie, a ówcześni piętnastolatkowie mają teraz 35 lat! Oni zapewne pamiętają ancien régime, a przynajmniej sytuację rodziny i komentarze rodziców, szkołę, programy telewizyjne, sklepy. Dlatego niektóre pytania dotyczące przeszłości zadawaliśmy tylko badanym trzydziestopięcioletnim i starszym. Ludzie młodsi nie mają własnych doświadczeń społecznych sprzed roku 1989, a ich pamięć ogranicza się do szkoły i może pierwszej komunii świętej. Natomiast mają jakieś wyobrażenie o komunistycznej przeszłości ukształtowane pod wpływem rodziny i szkoły oraz przekazów medialnych i kulturowych (filmu, muzyki, literatury). Dlatego mogą odpowiadać na pytania dotyczące zarówno ich oceny tamtych czasów, jak i ich bilansu minionych dwudziestu lat.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 26.25 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 14
Polacy o zmianach klimatu

Magdalena Gwiazda, Agnieszka Kolbowska
Warszawa 2009

> Opis

Badanie "Polacy o zmianach klimatu" zrealizowano w celu poznania opinii na temat zmian klimatu, a także oceny deklarowanej wiedzy o efektywności energetycznej oraz emisji dwutlenku węgla. Wyniki badania, stanowiące cenną rekomendację do podjęcia kolejnych działań ukierunkowanych na ochronę klimatu, zostały przedstawione 29 kwietnia 2009 roku na konferencji prasowej, w której udział wzięli Jego Ekscelencja ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Damian Roderic Todd, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej dr hab. Mirosława Grabowska oraz eksperci w dziedzinie ochrony klimatu, energetyki odnawialnej i technologii zrównoważonego rozwoju - prof. dr hab. Maciej Sadowski, dr Zbigniew Karaczun i prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski. Fragmenty wypowiedzi ekspertów otwierają niniejszy raport.

Prezentowane w nim badanie CBOS przeprowadził na zlecenie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 15.75 zł

 
nr 13
Młodzież 2008

Praca zbiorowa
Warszawa 2009

> Opis

Przedstawiamy Czytelnikom kolejne opracowanie z serii "Opinie i Diagnozy". Tym razem poświęcone jest ono młodzieży, a ściślej uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych). Jest to publikacja szczególna. Badana młodzież, to ludzie w większości 18-19-letni, którzy rozpoczęli edukację w wolnym, demokratycznym kraju. "To ta generacja będzie w niedalekiej przyszłości rozstrzygać o pozycji politycznej, gospodarczej i intelektualnej naszego kraju. Dlatego przyjrzenie się ich poglądom, poznanie ich postaw i perspektyw jest szczególnie interesujące" (ze Wstępu).

Ponadto istotna jest powtarzalność badań poświęconych młodzieży. Zastosowanie tej samej metody i w pewnej mierze tego samego narzędzia pozwoliło autorom na porównanie wyników ostatniego badania (z października 2008 roku) z wcześniejszymi, z lat: 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 1999 oraz 2003.

CBOS zaczynał to przedsięwzięcie badawcze na początku lat 90. jako swoje dodatkowe badanie statutowe, natomiast trzy ostatnie pomiary miały zewnętrznych zleceniodawców: w 1999 był to Instytut Psychiatrii i Neurologii, a w latach 2003 i 2008 - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kierownictwu KBPN bardzo dziękujemy za współpracę i zgodę na opublikowanie danych.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 18.90 zł

 
nr 12 (2)
Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część II

Pod redakcją Katarzyny Staszyńskiej
Warszawa 2008

> Opis

Obecnie przedstawiamy Czytelnikowi wyniki jakościowego badania warunków życia rodzin. Było ono przeprowadzone na celowo dobieranych próbach mieszkańców i przedstawicieli instytucji w 7 gminach: Bartoszycach, Gubinie, Kocku, Niepołomicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rynie oraz w Żychlinie.

Dobór gmin nie był przypadkowy. Chodziło o to, by dogłębnie zbadać warunki życia społeczności lokalnych w gminach zróżnicowanych ze względu na poziom rozwoju gospodarczego i kontekst społeczny. Mimo że społeczeństwo polskie jest zasadniczo homogeniczne, na warunki życia ludności mają wpływ rozmaite cechy dziedzictwa, położenie na terenie trzech różnych byłych zaborów, tradycje przemysłowe lub rolnicze.

W części pierwszej prezentujemy podsumowanie wyników badania jakościowego mieszkańców 7 gmin oraz Ostrowiec Świętokrzyski i Kock, natomiast w drugiej - pozostałych 5 gmin.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 12 (1)
Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I

Pod redakcją Katarzyny Staszyńskiej
Warszawa 2008

> Opis

Obecnie przedstawiamy Czytelnikowi wyniki jakościowego badania warunków życia rodzin. Było ono przeprowadzone na celowo dobieranych próbach mieszkańców i przedstawicieli instytucji w 7 gminach: Bartoszycach, Gubinie, Kocku, Niepołomicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rynie oraz w Żychlinie.

Dobór gmin nie był przypadkowy. Chodziło o to, by dogłębnie zbadać warunki życia społeczności lokalnych w gminach zróżnicowanych ze względu na poziom rozwoju gospodarczego i kontekst społeczny. Mimo że społeczeństwo polskie jest zasadniczo homogeniczne, na warunki życia ludności mają wpływ rozmaite cechy dziedzictwa, położenie na terenie trzech różnych byłych zaborów, tradycje przemysłowe lub rolnicze.

W części pierwszej prezentujemy podsumowanie wyników badania jakościowego mieszkańców 7 gmin oraz Ostrowiec Świętokrzyski i Kock, natomiast w drugiej - pozostałych 5 gmin.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (16)
Jak się żyje w województwie zachodniopomorskim

Joanna Szczepańska
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (15)
Jak się żyje w województwie wielkopolskim

Rafał Boguszewski
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (14)
Jak się żyje w województwie warmińsko-mazurskim

Michał Feliksiak
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (13)
Jak się żyje w województwie świętokrzyskim

Magdalena Gwiazda, Beata Roguska
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (12)
Jak się żyje w województwie śląskim

Barbara Badora
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (11)
Jak się żyje w województwie pomorskim

Michał Wenzel
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (10)
Jak się żyje w województwie podlaskim

Magdalena Gwiazda, Beata Roguska
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (9)
Jak się żyje w województwie podkarpackim

Michał Strzeszewski
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (8)
Jak się żyje w województwie opolskim

Agnieszka Cybulska
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (7)
Jak się żyje w województwie mazowieckim

Michał Feliksiak
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (6)
Jak się żyje w województwie małopolskim

Małgorzata Omyła-Rudzka
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (5)
Jak się żyje w województwie łódzkim

Rafał Boguszewski
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (4)
Jak się żyje w województwie lubuskim

Jolanta Kalka
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (3)
Jak się żyje w województwie lubelskim

Magdalena Gwiazda, Beata Roguska
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (2)
Jak się żyje w województwie kujawsko-pomorskim

Joanna Szczepańska
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 11 (1)
Jak się żyje w województwie dolnośląskim

Barbara Badora, Jolanta Kalka
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie prezentujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla jednego województwa - na tle danych ogólnopolskich.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 31.50 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 10
Jak się żyje w przyszłych metropoliach?

Janusz Hryniwicz, Bohdan Jałowiecki, Anna Tucholska
Warszawa 2008

> Opis

W raporcie publikujemy wyniki badania ankietowego "Jak się nam żyje?", opracowane dla ośmiu obszarów wielkomiejskich: katowickiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, trójmiejskiego, warszawskiego i wrocławskiego.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 9 (2)
Jak się nam żyje? Część II

Pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego
Warszawa 2008

> Opis

Raport powstał na podstawie badań przeprowadzonych na blisko czterdziestotysięcznej próbie ogółu społeczeństwa polskiego. Umożliwiła ona dokonanie analiz w skali całego kraju oraz ukazanie zróżnicowań między województwami

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 15.75 zł

 
nr 9 (1)
Jak się nam żyje? Część I

Pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego
Warszawa 2008

> Opis

Raport powstał na podstawie badań przeprowadzonych na blisko czterdziestotysięcznej próbie ogółu społeczeństwa polskiego. Umożliwiła ona dokonanie analiz w skali całego kraju oraz ukazanie zróżnicowań między województwami

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 8
Społeczeństwo obywatelskie 1998-2008

Bogna Wciórka
Warszawa 2008

> Opis

Po osiemnastu latach funkcjonowania systemu demokratycznego w Polsce wciąż aktualne pozostaje pytanie o kierunek, w jakim rozwija się nasze społeczeństwo - czy staje się ono społeczeństwem obywatelskim, tzn. czy rośnie zainteresowanie Polaków sprawami wykraczającymi poza życie prywatne, czy dostrzegają potrzebę solidarności międzyludzkiej i są gotowi współpracować dla dobra wspólnego, czy częściej się samoorganizują i podejmują działania obywatelskie w celu współtworzenia świata wokół siebie, wspólnego rozwiązywania problemów społecznych.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 15.75 zł

 
nr 7
Bezrobocie i bezrobotni w badaniach opinii społecznej z lat 2001- 2007

Bogna Wciórka
Warszawa 2007

> Opis

Od sześciu lat, czyli od czasu, kiedy bezrobocie w kraju osiągnęło poziom nienotowany wcześniej, badamy społeczne oceny sytuacji panującej na krajowym rynku pracy oraz przewidywania dotyczące jej rozwoju w najbliższym roku. Monitorujemy także opinie Polaków na temat lokalnego rynku pracy (w miejscu zamieszkania lub okolicy). Od początku przemian ustrojowych mierzymy też poziom zagrożenia utratą pracy u osób mających zatrudnienie. Przede wszystkim jednak w ostatnich sześciu latach co roku na podstawie deklaracji ankietowanych staramy się odtworzyć społeczny zakres bezrobocia w Polsce oraz opisać sytuację życiową osób bezrobotnych.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 6
Opinia społeczna o sytuacji kobiet w Polsce

Joanna Szczepańska
Warszawa 2007

> Opis

Od kilkunastu lat prowadzimy badania poświęcone sytuacji kobiet w Polsce - ich pozycji na rynku pracy, udziałowi w życiu publicznym, a także podziałowi obowiązków domowych i innym zagadnieniom. Tej problematyki dotyczył obszerny blok pytań w jednym z ubiegłorocznych sondaży , którego wyniki prezentujemy w niniejszym opracowaniu.

W naszej kulturze nadal żywy jest podział na role kobiece i role męskie. Mimo formalnego równouprawnienia (choć można podawać w wątpliwość - co czynią środowiska feministyczne - czy rzeczywiście mamy do czynienia choćby z takim zrównaniem) w wielu obszarach sytuacja obu płci dość mocno się różni, zazwyczaj na niekorzyść kobiet. Z naszych badań wynika, że Polacy dość dobrze zdają sobie sprawę z tych różnic. Choć prawie nikt nie ma wątpliwości co do konieczności równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a większość ankietowanych uważa, że polskie prawo zapewnia je w wystarczającym stopniu, wielu badanych przyznaje, że w Polsce istnieje zjawisko dyskryminacji kobiet. To odczucie potwierdzają odpowiedzi na pytania bardziej szczegółowe, odwołujące się nie do ogólnego pojęcia dyskryminacji, które może nie być do końca jasne dla wszystkich ankietowanych, ale raczej do sytuacji znanych z życia.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 5
Wieś i miasto w badaniach opinii społecznej 1993-2006

Bogna Wciórka, Krzysztof Zagórski
Warszawa 2007

> Opis

Rosnąca w ostatnich latach w Polsce liczba ankietowych badań socjologicznych koncentrowała się głównie na różnorodnych, subiektywnych aspektach transformacji ustrojowej. Zadziwiająco mało tych badań dotyczyło jednak wsi i rolnictwa, mimo że transformacja obejmowała wieś w nie mniejszym stopniu niż miasta. Niewiele jest nawet informacji przedstawiających szczegółowo i wieloaspektowo stopień zaangażowania Polaków w rolniczą działalność gospodarczą. Popularność zyskują natomiast pewne stereotypy zmian struktury społeczno-gospodarczej w rodzaju: "więcej wsi, mniej rolnictwa". Nie są to stereotypy nieuzasadnione lub całkowicie nieprawdziwe, z pewnością jednak wymagają lepszego udokumentowania. Bacznego śledzenia wymagają też różnice warunków życia na wsi i w mieście oraz ich subiektywne konsekwencje i oceny. Te ostatnie mogą mieć znaczny wpływ na kształtowanie postaw wobec wielu innych aspektów życia społecznego. W prezentowanej publikacji CBOS z serii "Opinie i Diagnozy" staramy się więc scharakteryzować i porównać dwie zbiorowości - mieszkańców wsi i miast. Przeanalizujemy też krzyżowanie się tego podziału z podziałem na różnie definiowaną ludność rolniczą i nierolniczą. Chcemy się też dowiedzieć, co Polacy sądzą o życiu na wsi i w mieście oraz jak postrzegają ludzi żyjących w tych środowiskach. Interesują nas również zmiany, jakie w ostatnich kilkunastu latach zaszły w opiniach na ten temat. Charakter reprezentatywnych prób w badaniach CBOS sprawia, że wszystkie przedstawiane przez nas analizy dotyczą tylko ludności dorosłej, w wieku 18 lat i więcej.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 26.25 zł

 
nr 4
Bezrobocie i bezrobotni w świetle wyników badań opinii społecznej z lat 2001-2006

Bogna Wciórka
Warszawa 2006

> Opis

Utrzymujące się od wielu lat wysokie bezrobocie jest tak traumatycznym doświadczeniem społecznym, że wielu Polaków głównie przez jego pryzmat postrzega obecne problemy oraz perspektywy kraju, rodziny i swoje osobiste . Zmniejszenie bezrobocia jest od jesieni 2001 roku zdecydowanie najczęściej formułowanym postulatem pod adresem każdego nowego rządu - ważniejszym niż materialne warunki życia czy rozwój gospodarczy kraju . Należy też przypomnieć, że nadzieje na spadek bezrobocia oraz łatwiejszy dostęp do unijnego rynku pracy były najistotniejszym powodem opowiadania się Polaków za przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej.

Zakres i dynamikę bezrobocia w Polsce ilustrują dane statystyczne GUS. Dotyczą one jednak tylko tych bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w urzędach pracy . Nasze badania pozwalają natomiast odtworzyć społeczny zakres bezrobocia, obejmujący również bezrobocie nierejestrowane, i bliżej przyjrzeć się położeniu życiowemu wszystkich bezrobotnych. Raz w roku, począwszy od 2001 roku, obok comiesięcznych pytań dotyczących sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz zagrożenia bezrobociem osób pracujących zadajemy respondentom szereg dodatkowych pytań o bezrobocie w kraju, w ich gospodarstwach domowych oraz o osobiste doświadczenia w tym zakresie.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 3
Społeczeństwo obywatelskie 1998-2006

Bogna Wciórka
Warszawa 2006

> Opis

Przełom roku 1989 zapoczątkował w Polsce rozwój prywatnej przedsiębiorczości, któremu towarzyszyła znacznie rzadziej dostrzegana, a przede wszystkim mniej doceniana przez władze fala inicjatyw obywatelskich. Doświadczenia ostatnich siedemnastu lat ukazują, że władze państwowe i samorządowe nie potrafią same skutecznie zmierzyć się z wieloma niekorzystnymi dla społeczeństwa zjawiskami. Niezbędne są działania obywatelskie - zainteresowanie Polaków sprawami wykraczającymi poza ich życie osobiste, wrażliwość na dobro wspólne i chęć samoorganizowania się w celu współtworzenia świata wokół siebie, rozwiązywania trudnych problemów społecznych. Nasuwa się pytanie, czy w Polsce XXI wieku rzeczywiście rozwija się społeczeństwo obywatelskie.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł

 
nr 2
Młodzież 2003

Praca zbiorowa
Warszawa 2004

> Opis

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników opracowanie "Młodzież 2003", które ukazuje się w CBOS-owskiej serii "Opinie i Diagnozy".

Z kilku względów jest to publikacja szczególna. Przede wszystkim dlatego, że przedmiotem badania była wprawdzie wewnętrznie zróżnicowana, ale jedna grupa społeczna. Większość badań CBOS realizowana jest na reprezentatywnych próbach ogółu dorosłej ludności Polski. W tym przypadku badano opinie i sytuację pokolenia, które swoją karierę zawodową rozpocznie już w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej. To ta generacja będzie w niedalekiej przyszłości rozstrzygać o pozycji politycznej, gospodarczej i intelektualnej naszego kraju, dlatego przyjrzenie się jej poglądom wydaje się szczególnie interesujące.

Drugi powód wyjątkowości tej publikacji polega na powtarzalności badania poświęconego młodzieży. W nie tak długiej historii polskiej demokracji niewiele jest przedsięwzięć badawczych realizowanych kilkakrotnie z zastosowaniem tej samej metody i narzędzi. Pozwala to na porównanie wyników ostatniego badania (z grudnia 2003 roku) z wcześniejszymi. We wszystkich badaniach rdzeń kwestionariusza był ten sam. Dzięki temu także śledzenie trendów zyskało solidną podstawę metodologiczną. Rozpoczynaliśmy to przedsięwzięcie badawcze na początku lat dziewięćdziesiątych jako dodatkowe badanie statutowe CBOS, dwie ostatnie edycje miały już zewnętrznych zleceniodawców - w roku 1999 był to Instytut Psychiatrii i Neurologii, a w 2003 - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Wyrażamy wdzięczność Instytutowi Psychiatrii i Neurologii, a zwłaszcza dr. Jackowi Moskalewiczowi, za kontynuowanie idei badania i konsultacje. Przedstawicielom Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii bardzo dziękujemy za życzliwą współpracę i zgodę na publikowanie danych.

Liczymy, że publikacja ta zainteresuje różne kręgi odbiorców - od środowisk akademickich do działów strategicznych agencji reklamowych.

Janusz Durlik
Zastępca dyrektora CBOS

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - Nakład wyczerpany 
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 26.25 zł

 
nr 1
Społeczeństwo obywatelskie 1998-2004

Bogna Wciórka
Warszawa 2004

> Opis

Po niemal piętnastu latach od upadku realnego socjalizmu nasuwa się pytanie, czy społeczeństwo polskie rozwija się w kierunku społeczeństwa obywatelskiego, tzn. czy Polacy stają się coraz bardziej wrażliwi na dobro wspólne, czy częściej się samoorganizują, by współtworzyć świat wokół siebie, a przede wszystkim - by rozwiązywać palące problemy społeczne.

> Spis treści

Cena wersji drukowanej - 21.00 zł
Cena wersji elektronicznej (plik pdf) - 21.00 zł