Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
21/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Jakich podatków dochodowych oczekują Polacy?
Zaangażowanie Polaków na rzecz społeczności lokalnej
Opinie o demokracji
Preferencje partyjne w czerwcu
Zainteresowanie mundialem i ocena szans Polaków
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych
Stosunek do rządu w czerwcu
Nastroje społeczne w czerwcu
Zaufanie do polityków w czerwcu
Oceny władz samorządowych oraz ich kompetencji
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

polityki rodzinnej rządu
wydarzeń na Wołyniu w 1943 roku
 
Kwartalny bilans nastrojów społecznych

W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także oceny warunków materialnych gospodarstw domowych oraz kondycji zakładów pracy respondentów. Aby syntetycznie oddać dynamikę zmian nastrojów, ich bilans kwartalny prezentujemy w postaci średnich ocen na pięciopunktowej skali od -2 do +2.
W drugim kwartale 2018 roku nastąpiła stabilizacja ocen i prognoz dotyczących sytuacji politycznej na poziomie z marca br., co oznacza, że były one nieco gorsze niż w styczniu i lutym. Średnie oceny niezmiennie przyjmują wartości ujemne, co oznacza przewagę niezadowolenia nad zadowoleniem, natomiast w przypadku prognoz wartości zbliżone są do zera, co sugeruje, że pesymizm równoważy się z optymizmem.
Rysunek 1

Z kolei oceny i prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej od wielu miesięcy przyjmują wartości dodatnie. Jednak i one w ostatnim kwartale (poza kwietniem, kiedy nastąpił nieznaczny wzrost po wcześniejszych spadkach) okazały się być niższe niż na początku bieżącego roku.
Rysunek 2

Na poziomie z marca br., a więc nieco niższym niż w styczniu i lutym, utrzymały się w drugim kwartale także oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Prognozy w tym zakresie wypadają tradycyjnie nieco mniej optymistycznie niż oceny i od wielu miesięcy utrzymują się na porównywalnym poziomie.
Rysunek 3

Oceny i prognozy sytuacji w zakładach pracy respondentów, po nieznacznych spadkach w kwietniu i maju, na koniec drugiego kwartału nieznacznie się poprawiły i obecnie są zbliżone do notowanych w pierwszym kwartale br. Oznacza to, że większość osób aktywnych zawodowo pozytywnie ocenia sytuację firm, w których są zatrudnione, i raczej nie przewiduje, by w ciągu najbliższego roku sytuacja ta miała się istotnie zmienić, a jeśli już, to raczej in plus niż in minus.
Rysunek 4

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w drugim kwartale 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl