Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
19/2020
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne

nr 43
Młodzież 2018

nr 44
Współczesna polska rodzina


Komunikaty

Życie codzienne w czasach zarazy
Klasa niższa, średnia i wyższa. Charakterystyka w oparciu o autoidentyfikacje Polaków
Preferencje partyjne na przełomie maja i czerwca
Religijność Polaków w ostatnich 20 latach
Preferencje w wyborach prezydenckich na przełomie maja i czerwca
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje na rynku pracy na przełomie maja i czerwca
Ocena działań rządu w czasie epidemii
Nastroje społeczne na przełomie maja i czerwca
Zaufanie do polityków na przełomie maja i czerwca
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wpływu epidemii koronawirusa na sytuację zawodową Polaków
stosunku do rządu na przełomie maja i czerwca
 
Epidemia koronawirusa a życie zawodowe

Epidemia koronawirusa miała wpływ na życie zawodowe niemal połowy Polaków, którzy na samym jej początku (1 marca br.) pracowali zarobkowo (46%). Blisko co dziesiąty badany (9%) musiał ograniczyć działalność i zredukować zatrudnienie w swojej firmie, a co dwudziesty (5%) – zamknąć ją. Łącznie ograniczenie lub całkowite zaprzestanie działalności gospodarczej deklaruje 11% badanych. Jedna piąta (20%) z powodu epidemii pracowała w zmniejszonym wymiarze czasu, a trzech na stu (3%) straciło pracę. Ujęcie syntetyczne pozwala stwierdzić, że z powodu epidemii zatrudnienie straciło lub zamknęło własną działalność gospodarczą 7% tych, którzy pracowali na początku marca, a jedna czwarta (25%) doświadczyła niekorzystnych zmian w możliwości zarobkowania wynikających ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub ograniczenia działalności swojej firmy. Ponad jedna piąta badanych (21%) pracowała w tym czasie zdalnie (z domu), a jedna dwudziesta (5%) korzystała z zasiłku opiekuńczego, by zajmować się dziećmi.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
 
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (359) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 22 maja do 4 czerwca 2020 roku na próbie liczącej 1308 osób (w tym: 61,6% metodą CAPI, 24,4% – CATI i 14% – CAWI).
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl