Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
25/2020
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne

nr 43
Młodzież 2018

nr 44
Współczesna polska rodzina


Komunikaty

Poparcie dla ugrupowań politycznych w pierwszej dekadzie lipca
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i PKW
Opieka medyczna w czasie epidemii
Stosunek do rządu w lipcu
Zaufanie do polityków w lipcu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lipca
Rząd wobec epidemii – opinie w pierwszej dekadzie lipca
Nastroje społeczne w pierwszej dekadzie lipca
Ocena prawidłowości przebiegu pierwszej tury wyborów prezydenckich oraz działalności PKW
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku Polaków do demokracji
poczucia bezpieczeństwa w kraju i okolicy
 
Poczucie zagrożenia epidemicznego w lipcu

W lipcu obawę przed zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 deklaruje mniejszy odsetek badanych niż w poprzednich miesiącach. Zarażenia boi się 59% badanych (5 punktów procentowych mniej niż w czerwcu), podczas gdy 40% deklaruje, że nie odczuwa strachu (5 punktów więcej niż w ostatnim pomiarze).
Rysunek 1

Obawy związane z koronawirusem najsilniej różnicuje wiek badanych. W grupie 18−24 lata boi się 31% respondentów, w grupie 65 lat i więcej − już 76%.
Zarażenia wyraźnie bardziej obawiają się kobiety (65%) niż mężczyźni (53%).
Im wyższe wykształcenie, tym mniejszy strach przed koronawirusem. Wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym boi się 69%, w grupie absolwentów wyższych uczelni − 54%.
Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania, największe obawy notujemy wśród mieszkańców wsi i małych miast (poniżej 20 tys. mieszkańców), gdzie wyraża je (w obu grupach) 63% badanych. Najmniej zarażenia boją się mieszkańcy miast liczących 100 000 – 499 999 ludności, wśród których obawy wyraża przeszło połowa (51%). Nieco częściej do lęku przed zarażeniem przyznają się badani żyjący w największych miastach: powyżej 500 tys. mieszkańców (57%).
W poszczególnych grupach społeczno-zawodowych strach najbardziej widoczny jest wśród emerytów (boi się 76%) oraz rencistów (odpowiednio 71%). Stosunkowo często obawy wyrażają także rolnicy (68%) i pracownicy administracyjno‑ ‑biurowi (66%). Najrzadziej obawy odczuwają uczniowie i studenci (38%), pracownicy usług (41%) oraz robotnicy wykwalifikowani (42%).
Obawy przed zarażeniem są nieco rzadsze wśród osób o stosunkowo wysokich dochodach per capita niż wśród tych o niskich i średnich dochodach. W grupach respondentów deklarujących dochody poniżej 2000 zł na osobę boi się 63%. Tymczasem wśród ankietowanych o dochodach między 2000 a 2999 zł per capita obawy wyraża 59%, a w grupie mających do dyspozycji 3000 zł i więcej − 55%.
 
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (361) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 czerwca do 9 lipca 2020 roku na próbie liczącej 1339 osób (w tym: 66,1% metodą CAPI, 19,6% – CATI i 14,3% – CAWI).
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl