Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
1/2021
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Koronasceptycyzm, czyli kto nie wierzy w zagrożenie epidemią
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
Wartości w czasach zarazy
Nastroje społeczne w grudniu
Zaufanie do polityków w grudniu
Świadomość ekologiczna Polaków
Stosunek do rządu w pierwszej dekadzie grudnia
Polacy o warunkowości w budżecie UE
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie grudnia
Jaki był rok 2020?
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

samopoczucia Polaków w roku 2020
wyboru polityka roku 2020
 
Samopoczucie Polaków w wieku
18–24 lat w czasie pandemii

Samopoczucie Polaków w 2020 roku uległo wyraźnemu pogorszeniu w stosunku do roku 2019, co można wiązać z wybuchem pandemii COVID-19. Zmniejszyły się odsetki deklaracji wszystkich wymienianych w naszych pytaniach emocji pozytywnych, a zwiększyła liczba deklaracji wszystkich emocji negatywnych.
Szczególną uwagę zwracają najmłodsi respondenci, w wieku18–24 lata, którzy – inaczej niż w roku poprzednim – nie mieli przeciętnie lepszego samopoczucia od osób starszych. Wyraźnie częściej doświadczali niektórych negatywnych emocji, zwłaszcza poczucia bezradności (44% wobec 31% wśród ogółu), depresji (32% w stosunku do 21% wśród ogółu), a także zniechęcenia i znużenia (47% wobec 36% wśród ogółu). Warto dodać, że częstość odczuwania depresji, bezradności i znużenia osiągnęła wśród najmłodszych respondentów najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Można to wiązać z wyjątkowym doświadczeniem domowej izolacji, zdalnego nauczania i braku kontaktu z rówieśnikami, na które osoby w wieku 18–24 lat były w ubiegłym roku narażone.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (367) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 listopada do 10 grudnia 2020 roku na próbie liczącej 1010 osób (w tym: 42,2% metodą CAPI, 44,0% – CATI i 13,9% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl