CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
19/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Stosunek do demokracji i ocena jej funkcjonowania
Preferencje partyjne w maju
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w maju
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w maju
Nastroje na rynku pracy w maju
Zaufanie do polityków w maju
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
Zasady demokracji


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

poczucia bezpieczeństwa Polaków
transformacji energetycznej
 
Poczucie bezpieczeństwa Polaków
Zdecydowana większość badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Jednak po ubiegłorocznym niewielkim pogorszeniu się ocen, w tym roku po raz kolejny obserwujemy nieduży spadek odsetka respondentów, w ocenie których Polska jest krajem bezpiecznym. Dotyczy to jedynie poziomu ogólnokrajowego – oceny badanych w kwestii bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania pozostają stabilne. Mniejsze poczucie bezpieczeństwa w skali kraju znajduje odbicie we wzroście obaw przed przestępczością, w tym szczególnie obaw przed zagrożeniami dotyczącymi osób najbliższych respondentom. Od czerwca ubiegłego roku liczba badanych, którzy obawiają się, iż mogą stać się ofiarami przestępstwa, wzrosła o pięć punktów procentowych (do 41%) i jest najwyższa od pięciu lat, zaś odsetek ankietowanych, którzy nie żywią tego typu obaw, obniżył się o 5 punktów (do 57%). Obecnie, odwrotnie niż jeszcze przed rokiem, ponad połowa Polaków boi się, że ktoś z najbliższej rodziny może stać się ofiarą przestępczości (53%, wzrost o 8 punktów), zaś mniejsza część (45%, spadek o 7 punktów) nie ma takich lęków. Co ciekawe, wzrost obaw, o to, iż sami staną się ofiarami przestępstwa bądź przydarzy się to komuś z ich bliskich, nie znajduje uzasadnienia w osobistych doświadczeniach badanych z ostatniego okresu – żadne z przestępstw, o które pytamy, w porównaniu z rokiem 2020 nie stało się częstsze.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (372) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby (w tym: 54,8% metodą CAPI, 30,0% – CATI i 15,2% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Stosunek do demokracji i ocena jej funkcjonowania
Preferencje partyjne w maju
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w maju
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w maju
Nastroje na rynku pracy w maju
Zaufanie do polityków w maju
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
Zasady demokracji


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

poczucia bezpieczeństwa Polaków
transformacji energetycznej
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89