CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
24/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polski pejzaż religijny – z dalekiego planu
Opinie o integracji i działaniach UE
Polski pejzaż religijny – z bliższego planu
Preferencje partyjne w lipcu
Polacy o polityce mieszkaniowej
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości
Stosunek do rządu w lipcu
Nastroje społeczne w lipcu
Zaufanie do polityków w lipcu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

inflacji
nastrojów na rynku pracy
 
Kiedy nastąpi apogeum inflacji?
Inflacja w Polsce jest najwyższa od 25 lat. W czerwcu tego roku w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 15,5%.
Ogromna większość dorosłych Polaków uważa, że inflacja będzie nadal rosła (85%), a relatywnie niewielu sądzi, że osiągnęła już maksymalny poziom (8%), bądź też nie ma zdania na ten temat (7%).
Respondenci zapytani, jaki najwyższy poziom – ich zdaniem – osiągnie inflacja, najczęściej podawali wartość 20%. Wskazał ją blisko co trzeci prognozujący dalszy wzrost inflacji. Niemała część ankietowanych, blisko co czwarty, formułowała bardziej optymistyczne przewidywania, twierdząc, że inflacja nie osiągnie jednak 20%. Pozostali byli jednak większymi pesymistami – co piąty prognozował, że przebije ona granicę 20%, w tym co dziesiąty, że wzrost cen w skali roku wyniesie co najmniej 30%.
Rysunek 1
Opinie na temat apogeum inflacji są dosyć podzielone, niemniej jednak największa grupa respondentów uważa, że nastąpi ono na przełomie roku – zimą, pod koniec tego roku lub na początku następnego. Spora część badanych twierdzi, że szczyt inflacji będzie miał miejsce wcześniej – jesienią tego roku, co siódmy, że wiosną przyszłego roku lub jeszcze później, a niewielu, że latem tego roku.
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (387) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 27 czerwca do 7 lipca 2022 roku na próbie liczącej 1084 osoby (w tym: 62,1% metodą CAPI, 23,4% – CATI i 14,5% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polski pejzaż religijny – z dalekiego planu
Opinie o integracji i działaniach UE
Polski pejzaż religijny – z bliższego planu
Preferencje partyjne w lipcu
Polacy o polityce mieszkaniowej
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości
Stosunek do rządu w lipcu
Nastroje społeczne w lipcu
Zaufanie do polityków w lipcu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

inflacji
nastrojów na rynku pracy
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89