CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
2/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Uzasadnienia dobrych i złych ocen działalności Sejmu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w grudniu
Stosunek do rządu w grudniu
Nastroje społeczne w grudniu
Zaufanie do polityków w grudniu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie grudnia
O epidemii koronawirusa i długotrwałych skutkach przechorowania COVID-19
Oceny roku 2022
Polacy o wojnie na Ukrainie i zaangażowaniu NATO
Polityk roku 2022 w Polsce i na świecie
Polskie szkoły 2022
Postawy prokreacyjne kobiet


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

samopoczucia Polaków w 2022 roku
rocznego bilansu nastrojów społecznych
 
Nastroje w otoczeniu badanych
Opisując nastroje panujące w swoim środowisku, ponad cztery piąte Polaków (83%) dostrzega głównie negatywne emocje – najczęściej lęk, obawę, co przyniesie przyszłość (60%), rzadziej – ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę (14%) lub apatię, rezygnację, pogodzenie się z losem (9%). Tylko ogółem 13% ankietowanych, opisując klimat społeczny panujący w ich otoczeniu, dostrzega przede wszystkim pozytywne emocje – pewne odprężenie i zadowolenie, że jest lepiej (9%), rzadziej – wiarę, że będzie lepiej (4%).
Rok 2022 był kolejnym rokiem, w którym obserwowaliśmy pogarszanie się nastrojów środowiskowych. Wyraźny spadek nastrojów związany z pandemią COVID-19 jeszcze się zatem pogłębił, zapewne za sprawą wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego i wzrostu cen. W porównaniu z rokiem 2021 zmniejszył się odsetek badanych zauważających w swoim otoczeniu przede wszystkim pozytywne emocje (o 7 punktów procentowych), a zwiększył – obserwujących te negatywne (o 8 punktów). W stosunku do poprzedniego pomiaru wyraźnie przybyło osób dostrzegających przede wszystkim lęk, obawę, co przyniesie przyszłość (wzrost o 15 punktów). Odsetek osób obserwujących w swoim środowisku przede wszystkim niepewność jutra jest obecnie największy od 1988 roku. Ubyło osób dostrzegających wokół siebie odprężenie i zadowolenie, że jest lepiej (o 7 punktów), ale także, co ciekawe, do najniższego w historii badań CBOS poziomu zmniejszyła się postrzegana apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem (także o 7 punktów). A zatem, mimo niepewnej sytuacji, Polacy nie są skłonni reagować biernością i rezygnacją.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (392) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 11 grudnia 2022 roku na próbie liczącej 1018 osób (w tym: 54,5% metodą CAPI, 29,8% – CATI i 15,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Uzasadnienia dobrych i złych ocen działalności Sejmu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w grudniu
Stosunek do rządu w grudniu
Nastroje społeczne w grudniu
Zaufanie do polityków w grudniu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie grudnia
O epidemii koronawirusa i długotrwałych skutkach przechorowania COVID-19
Oceny roku 2022
Polacy o wojnie na Ukrainie i zaangażowaniu NATO
Polityk roku 2022 w Polsce i na świecie
Polskie szkoły 2022
Postawy prokreacyjne kobiet


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

samopoczucia Polaków w 2022 roku
rocznego bilansu nastrojów społecznych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89