CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
21/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Zaufanie do polityków w lipcu
Nastroje społeczne w lipcu
Wyborcy niezdecydowani
Polacy o wojnie na Ukrainie
Oczekiwania inflacyjne w lipcu
Nastroje na rynku pracy w lipcu
Charakterystyka poglądów elektoratów
Kim są wyborcy partii politycznych w Polsce?
Wizerunki partii politycznych A.D. 2023
Skąd się wzięli wyborcy głównych ugrupowań politycznych?


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

korzystania ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
postrzegania władz małych miast
 
Sposób korzystania z usług medycznych
Jedna czwarta respondentów (24%) w półroczu poprzedzającym nasze badanie korzystała z usług medycznych wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a jedna dziesiąta (11%) tylko z usług finansowanych samodzielnie lub dostępnych w ramach abonamentu czy polisy. Największa grupa – połowa Polaków (51%) – korzystała zarówno z jednych, jak i drugich. Pozostali ankietowani (14%) w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie korzystali z żadnych usług i świadczeń zdrowotnych.
Rysunek 1
Pomijając nietypowy okres dwóch pierwszych lat epidemii koronawirusa w Polsce, obecne zmiany w sposobie korzystania z usług medycznych są kontynuacją trendów, jakie obserwowaliśmy w ostatnim dwudziestoleciu. W największym stopniu zwiększył się (osiągając wskaźniki nienotowane dotąd w historii naszych badań) udział korzystających z usług medycznych w sposób „mieszany”, czyli zarówno finansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak i opłacanych samodzielnie lub dostępnych w ramach dodatkowej polisy zdrowotnej. W długofalowy trend wpisuje się zmniejszenie – do rekordowo niskiego poziomu – odsetka osób korzystających wyłącznie ze świadczeń oferowanych w systemie NFZ. Względnie stabilna w ostatnich latach pozostaje skala korzystania wyłącznie z usług zdrowotnych opłacanych samodzielnie lub świadczonych w ramach dodatkowej polisy. Liczba korzystających z usług medycznych po dwóch latach pandemii wróciła do wcześniejszego poziomu.
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (398) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 18 czerwca 2023 roku na próbie liczącej 1054 osoby (w tym: 59,3% metodą CAPI, 25,8% – CATI i 14,9% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Zaufanie do polityków w lipcu
Nastroje społeczne w lipcu
Wyborcy niezdecydowani
Polacy o wojnie na Ukrainie
Oczekiwania inflacyjne w lipcu
Nastroje na rynku pracy w lipcu
Charakterystyka poglądów elektoratów
Kim są wyborcy partii politycznych w Polsce?
Wizerunki partii politycznych A.D. 2023
Skąd się wzięli wyborcy głównych ugrupowań politycznych?


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

korzystania ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
postrzegania władz małych miast
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89