E-konsultacje

 

Elementem prowadzonej w ramach projektu kampanii informacyjnej jest udzielanie wsparcia merytorycznego w drodze e-konsultacji.

Zadaj ekspertom swoje własne pytanie >> Formularz online <<

 

Jestem zainteresowana otrzymaniem publikacji powstałych w ramach projektu - do kogo powinnam się zgłosić z tą prośbą?

Wszystkie publikacje (analizy, rekomendacje oraz prognozy) opracowane w ramach projektu można pobrać z zakładki „Publikacje” (pliki PDF). Jeśli chciałaby Pani otrzymać je w wersji książkowej, proszę przesłać swoje dane do wysyłki za pomocą niniejszego formularza.

Na zakończenie realizacji projektu przewidziano zorganizowanie konferencji, na której zostaną omówione i przedyskutowane wyniki badań. Kto będzie mógł wziąć udział w tej konferencji, kiedy i gdzie należy zgłosić zainteresowanie udziałem w niej?
W konferencji wezmą udział osoby z instytucji związanych z rynkiem pracy województwa lubelskiego. Na etapie przygotowywania projektu zaplanowano udział ok. 100 osób. W związku z tym, iż grupą docelową projektu są publiczne służby zatrudnienia województwa lubelskiego (wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, starostwa powiatowe, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki)  – większość zaproszonych na konferencję gości będą stanowić pracownicy wyżej wymienionych instytucji. Do tych osób zostaną rozesłane zaproszenia. Chęć udziału w konferencji osób spoza publicznych służb zatrudnienia można zgłaszać na bieżąco poprzez adresy e-mail podane w zakładce „Kontakt”.

Ze względu na nie najlepszy stan i poziom rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w województwie lubelskim – szczególnie przydatne z punktu widzenia rozwoju województwa mogą być rekomendacje dotyczące polityki przestrzennej i transportowej. Jakie zagadnienia zostaną poruszone w ramach tego tematu?
Zgodnie z pierwotnymi założenia każdy pakiet rekomendacji przygotowanych w ramach projektu będzie składał się z dwóch części:
 • teoretycznej – opracowanej na podstawie analizy danych zastanych i  studiów literaturowych;
 • empirycznej – opracowanej na podstawie wyników badań kwestionariuszowych zrealizowanych w ramach projektu.
W chwili obecnej prowadzone są pracę nad przygotowaniem części teoretycznej w każdym
z opracowań zawierających rekomendacje. W przypadku rekomendacji dotyczących polityki przestrzennej i transportowej zaplanowano analizę następujących zagadnień:
 • dokumenty  określające politykę przestrzenną i transportową województwa lubelskiego;polityka przestrzenna i transportowa władz lokalnych/regionalnych jako czynnik modyfikujący infrastrukturę w regionie;
 • zagospodarowanie przestrzenne w województwie lubelskim;
 • stan infrastruktury transportowej w województwie lubelskim – ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej oraz kolejowej;
 • zróżnicowanie terytorialne infrastruktury województwa – charakterystyka obszarów miejskich i obszarów wiejskich;
 • procesy urbanizacyjne i dezurbanizacyjne w województwie lubelskim;
 • infrastruktura budowlana, komunikacyjno-informatyczna oraz transportowa jako czynniki przyciągania inwestycji w regionie;
 • wpływ polityki przestrzennej i transportowej na mobilność mieszkańców województwa lubelskiego;
 • infrastruktura edukacyjna jako czynnik warunkujący ruchy migracyjne w województwie lubelskim.
Jakie trendy gospodarcze zostaną ujęte w ramach „prognoz dotyczących trendów gospodarczych istotnych dla migracji kobiet i mężczyzn w województwie lubelskim”?
Prognoza obejmie następujące wielkości:
 • liczba pracujących w podziale na płeć;
 • liczba bezrobotnych z uwzględnieniem płci , wieku i poziomu wykształcenia;
 • wynagrodzenia;
 • produkt krajowy brutto;
Wyżej wymienione trendy zostaną poddane analizie w podziale na podregiony (bialski, chełmsko-zamojski, lubelski, puławski).
 
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego