O projekcie

 

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r. Fundacja CBOS będzie realizowała projekt badawczy "Migracje szansą województwa lubelskiego - wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ostatnich latach w województwie lubelskim nasila się zjawisko migracji zarobkowych zarówno międzywojewódzkich, jak i zagranicznych. Powoduje to odpływ wysoko wykwalifikowanej kadry, co w znacznym stopniu obniża szanse na rozwój gospodarczy regionu i wpływa na spadek jego atrakcyjności w oczach inwestorów.
Z drugiej strony, ze względu na kryzys gospodarczy, który dotknął kraje europejskie, w najbliższym czasie należy spodziewać się wystąpienia zjawiska reemigracji pracowników na teren woj. lubelskiego. Zjawisko to może spowodować negatywne skutki ekonomiczne i społeczne, w tym m.in. wzrost stopy bezrobocia i podaży pracy, a także trudności z ponowną adaptacją na regionalnym rynku pracy.
Dlatego niezbędne jest postawienie precyzyjnej diagnozy i wypracowanie efektywnych działań, które zahamują niekorzystny trend i podniosą atrakcyjność regionu jako celu imigracji pracowników o podwyższonym poziomie kwalifikacji.

 

Działania

 

Aby osiągnąć cele założone w projekcie, zrealizowane zostaną następujące działania:

 • Przeprowadzenie prac analitycznych umożliwiających analizę determinant migracji w woj. lubelskim

Głównym źródłem danych do analiz, prognoz i rekomendacji będzie, zrealizowany w    ramach projektu, kompleksowy program badań ilościowych.
W każdym z 24 powiatów w woj. lubelskim będzie przeprowadzone badanie na próbie minimum 100 osób w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lata). Łącznie, w całym województwie zbadanych zostanie 3000 osób.

 • opracowanie raportów z analiz i rekomendacji dla publicznych służb zatrudnienia województwa lubelskiego


Dzięki przeprowadzonej analizie, przedstawiony zostanie pełen obraz mobilności przestrzennej na terenie woj. lubelskiego. Badaniom zostaną poddane uwarunkowania ekonomiczne, psychologiczno-demograficzne zjawiska migracji kobiet i mężczyzn. Na podstawie analiz stworzony zostanie raport dotyczący całego województwa i 24 powiatów.

Oprócz opracowania analiz, wypracowane zostaną także rekomendacje dla regionalnej polityki gospodarczej w zakresie instrumentów oddziaływania na przepływy migracyjne i podejmowania działań ułatwiających adaptację na regionalnym rynku pracy. Rekomendacje będą zawierać główne kierunki działań zmierzających do maksymalizacji korzyści i minimalizacji zagrożeń związanych ze zjawiskiem migracji.

 • opracowanie prognoz dotyczących przepływów migracyjnych
 • aktualizowane będą prognozy kształtowania się migracji zarówno międzywojewódzkich, jak i zagranicznych. Prognozy obejmą m.in. takie zagadnienia jak: liczba zameldowań, wymeldowań, saldo migracji.
 • opublikowanie wyników badań
 • upowszechnienie wyników prac badawczych i promocja projektu.


Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja, na której zaprezentowane zostaną wyniki prac badawczych i rekomendacji.

 

Cele projektu

 

Głównym celem projektu jest wsparcie publicznych służb zatrudnienia, poprzez przeprowadzenie analiz, prognoz i rekomendacji dotyczących krajowych i zagranicznych migracji zarobkowych, na terenie woj. lubelskiego.

Cele szczegółowe projektu, prowadzące do osiągnięcia celu głównego to:

 • Przeprowadzenie analizy determinant migracji zarobkowych wśród kobiet i mężczyzn w woj. lubelskim
 • Dokonanie prognoz migracji zarobkowych kobiet i mężczyzn na lubelskim rynku pracy
 • Zarekomendowanie publicznym służbom zatrudnienia pakietu działań i instrumentów oddziaływania na przepływy migracyjne oraz ułatwiających adaptację reemigrantów na regionalnym rynku pracy.


Zgodnie z celem projektu, badanie ma dać odpowiedź na pytanie związane ze zjawiskiem mobilności, w tym między innymi:

 • Czy istnieje przepływ między powiatami (innymi województwami, krajami), jaka jest jego skala?
 • Pracownicy jakich branż, zawodów są bardziej (mniej) mobilni?
 • Jaka jest deklarowana, a jaka faktyczna skłonność do migracji?


Grupą docelową, która będzie korzystała z rezultatów osiągniętych w ramach projektu badań są: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa, Starostowie, Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy.

Cele projektu są zgodne z założeniami „Strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020”.

 

 

 

 

 

 

 

 
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego