Aktualności

 

Marzec 2011

 

Marzec jest ostatnim miesiącem realizacji projektu "Migracje szansą województwa lubelskiego - wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami opracowanymi w ramach projektu.

Dziękujemy za zainteresowanie projektem.

 

 

 


 

 

 

Luty 201116 lutego w hotelu Mercure Unia w Lublinie odbyła się konferencja "Rynek pracy województwa lubelskiego – migracje mieszkańców i sytuacja osób po 45. roku życia".
Temat – aktualny i ważny dla regionu – cieszył się dużym zainteresowaniem. Mieliśmy przyjemność gościć ponad stu uczestników.

W trakcie kolejnych prezentacji przedstawiliśmy końcowe rezultaty projektu: analizy wyników badań sondażowych, prognozy i rekomendacje.

Konferencję prowadziła dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska.
W roli eksperta ds. prognoz i rekomendacji wystąpiła Joanna Stopolska z Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi.


 

 

 


 

 

 

 

Styczeń 2011


Centrum Badania Opinii Społecznej zaprasza na konferencję "Rynek pracy województwa lubelskiego
– migracje mieszkańców i sytuacja osób po 45 roku życia", która odbędzie się 16 lutego 2011 r. w godzinach 10:00-15:30 w Hotelu Mercure Unia w Lublinie, Aleje Racławickie 12.

Konferencja, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podsumuje projekty:

"Migracje szansą województwa lubelskiego - wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy" oraz "Zarządzanie wiekiem i przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej osób po 45 roku życia odpowiedzią na problem starzenia się zasobów ludzkich województwa lubelskiego"

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program: [PDF]

 

 

 

 


 

 

 

 

Grudzień 2010


Główną przyczyną, dla której mieszkańcy Lubelszczyzny decydują się na podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania jest brak możliwości znalezienia satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy w miejscu, w którym mieszkają. To sprawia, że decydują się oni często na kilkugodzinne, codzienne dojazdy do firmy położonej w innym powiecie czy województwie. W ten sposób osoby dojeżdżające do pracy tracą czas, który mogłyby poświęcić np. na udział w szkoleniach zwiększających ich kwalifikacje i umiejętności.

Deklaracje dotyczące mobilności pracowników wykonujących poszczególne zawody

 
Z naszych analiz wynika, że osoby posiadające wyższe wykształcenia mają większe szanse na znalezienie pracy w pobliżu miejsca zamieszkania, natomiast osoby posiadające najniższe wykształcenie z racji braku perspektyw znalezienia pracy w miejscu zamieszkania poszukują jej poza granicami kraju, co sprawia, że stają się na rynku pracy grupą bardziej mobilną.

Deklaracje mobilności pracowniczej poza miejscem zamieszkania ze względu na wykształcenie respondentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Listopad 2010

 

 

PREZENTUJEMY PIERWSZE CAŁOŚCIOWE WYNIKI BADAŃ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGRACJE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM - raport z badań przeprowadzonych
w ramach projektu


czytaj dalej >>

 

 

 

 

 


 

 

 

Październik 2010

 

Prezentujemy pierwsze cząstkowe raporty z badań:


"Migracje z województwa lubelskiego"

Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia z nimi wywiadu kwestionariuszowego. By zbadać skalę, uwarunkowania oraz inne aspekty migracji z województwa lubelskiego pytaliśmy o nieobecnych członków gospodarstw domowych. Należy jednak zaznaczyć, że ta metoda ma pewne ograniczenia. Nie pozwala ona uchwycić osób z gospodarstw, których wszyscy członkowie przenieśli się poza województwo lubelskie. Ponadto dane od osób trzecich mogą być mniej precyzyjne. W naszym badaniu skupiliśmy się na migrantach zarobkowych i edukacyjnych.... czytaj dalej >>

 

"Migracje zagraniczne"

Jedną z najważniejszych i bardzo powszechnych form mobilności są migracje zagraniczne. Ich znaczenie wzrosło zwłaszcza po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej, kiedy to bardzo uprościły się procedury dotyczące wyjazdów i pracy. W związku z nasileniem się migracji zagranicznych po 1 maja 2004 roku, skupiliśmy się na poakcesyjnych, zagranicznych migracjach zarobkowych.
Należy podkreślić, że informacje na temat migracji zarobkowych uzyskano od osób, które już wróciły do kraju, bądź były w trakcie badania dostępna pod swoim adresem w Polsce. Zatem dane te lepiej charakteryzują migrantów powrotnych oraz migrantów krótkookresowych, natomiast nie przedstawiają pełnego obrazu migracji zagranicznych.
Wśród mieszkańców Lubelszczyzny w wieku produkcyjnym mniej więcej co ósmy (12%) wyjeżdżał po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej do pracy za granicę. Prawie połowa z tych migrantów wyjeżdżała w tym okresie tylko raz (49%), co piaty dwa razy (21%), a co dziesiąty trzy razy (10%). Prawie co piąty (19%) wyjeżdżał w ciągu ostatnich sześciu lat częściej niż trzy razy.
Migracje zagraniczne w województwie lubelskim były badane również w 2007 roku w ramach programu badawczego „Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie” (Gwiazda i Roguska, 2008). Wówczas 11% badanych przyznało, że podejmowało pracę za granicą. Jednak w 2007 roku pytanie dotyczyło wszystkich wyjazdów zarobkowych niezależnie od tego, czy miały miejsce przed czy po akcesji. Możemy zatem wnioskować, że po 1 maja 2004 wzrosła liczba osób wyjeżdżających zarobkowo za granicę... czytaj dalej >>

 

 


 

 

Wrzesień 2010Dłuższe nieobecności członków gospodarstw domowych
pierwsze wyniki sondażowe. Wskaźnikiem mobilności przestrzennej w regionie może być odsetek gospodarstw domowych, w których odnotowano dłuższą nieobecność domowników. W skali województwa nieobecność członków gospodarstwa deklaruje ogółem 16% ankietowanych. Powiatem, w którym w chwili badania ankietowani najczęściej deklarowali nieobecność członków rodzin, jest powiat zamojski, gdzie kwestia ta dotyczy blisko trzech na dziesięć gospodarstw (29%). Wysoki odsetek ankietowanych deklarujących absencję domowników odnotowano również w powiatach tomaszowskim, janowskim (po 26%), hrubieszowskim, biłgorajskim (po 24%), kraśnickim (23%) i parczewskim (22%). Najrzadziej nieobecność członków gospodarstwa domowego sygnalizowali badani w Białej Podlaskiej (6%) powiecie łukowskim (6%) i ryckim (7%) oraz lubelskim – zarówno grodzkim (9%) jak i ziemskim (10%).

 

Oprócz powiatowego zróżnicowania skali nieobecności mieszkańców województwa, różne są też powody absencji. Niezależnie od rozmiarów zjawiska w powiatach, w jednych jednostkach zdecydowanie przeważają wyjazdy motywowane nauką, w innych zaś pracą. Do tych pierwszych zaliczają się przede wszystkim powiaty łukowski, bialski, rycki i janowski, do drugich natomiast powiaty grodzkie (oprócz Zamościa, gdzie odsetki nieobecnych z powodu nauki jest zbliżony do odsetka nieobecnych z powodu pracy) i powiat biłgorajski.

 

W drugim etapie prac dotyczących opracowania materiałów statystycznych w projekcie „Migracje szansą województwa lubelskiego – wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy” zostały zaprezentowane graficzne zestawienia danych dotyczące międzywojewódzkich i międzypowiatowych migracji zarobkowych w województwie lubelskim z uwzględnieniem powiatów ziemskich: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, lubartowskiego, lubelskiego, Łęczyńskiego, świdnickiego, janowskiego, kraśnickiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego; jak również powiatów grodzkich: miasta  Biała Podlaska, miasta Chełm, miasta Zamość i miasta Lublin. Dane zostały przygotowane z uwzględnieniem: płci migrantów, typu migracji (zameldowania, wymeldowania), struktury wieku osób migrujących oraz kierunków migracji. Analiza zgromadzonych danych jest niezbędna do opracowania prognoz międzywojewódzkich i międzypowiatowych migracji zarobkowych kobiet i mężczyzn w województwie lubelskim.

 

 

 


 

 

 

Sierpień 2010


Opracowano 4 cząstkowe raporty zawierające analizę teoretyczną rekomendacji:

1. Rekomendacje dotyczące efektywnego kreowania kapitału ludzkiego.
2. Rekomendacje dotyczące polityki przestrzennej i transportowej.
3. Rekomendacje dotyczące polityki przyciągania inwestycji.
4. Rekomendacje dotyczące polityki społecznej i budżetowej.

 


Ruchy migracyjne w województwie lubelskim

Źródło: "Rekomendacje dotyczące polityki przestrzennej i transportowej", s. 77

 Stopa bezrobocia w powiatach województwa lubelskiego

Źródło: "Rekomendacje dotyczące efektywnego kreowania kapitału ludzkiego", s. 58

 

 

Mechanizmy migracyjne. Model push and pull – czynniki „wypychające” i „ciągnące”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: "Rekomendacje dotyczące polityki społecznej i budżetowej", s. 23

 

 

 


 

 

 

Lipiec 2010


W pierwszym etapie prac dotyczących opracowania materiałów statystycznych w projekcie „Migracje szansą  województwa lubelskiego – wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy” zostały zaprezentowane graficzne zestawienia danych dotyczące zagranicznych migracji zarobkowych w województwie lubelskim z uwzględnieniem powiatów ziemskich: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, janowskiego, kraśnickiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego; jak również powiatów grodzkich: miasta  Biała Podlaska, miasta Chełm, miasta Zamość i miasta Lublin. Dane zostały przygotowane z uwzględnieniem: płci migrantów, typu migracji (zameldowania, wymeldowania), struktury wieku osób migrujących oraz struktury wykształcenia migrantów. Analiza zgromadzonych danych jest niezbędna do opracowania prognoz zagranicznych migracji zarobkowych kobiet i mężczyzn w województwie lubelskim.
Zakończone zostały terenowe badania sondażowe.

Opracowano 4 cząstkowe raporty  prognoz:

1. Pakiet prognoz międzywojewódzkich migracji zarobkowych kobiet i mężczyzn w województwie lubelskim
2. Pakiet prognoz dotyczących zagranicznych migracji zarobkowych kobiet i mężczyzn w województwie lubelskim
3. Pakiet prognoz dotyczących międzypowiatowych migracji zarobkowych kobiet i mężczyzn w województwie lubelskim
4. Pakiet prognoz dotyczących trendów gospodarczych istotnych dla migracji kobiet i mężczyzn w województwie lubelskim

 

 


 

 

Czerwiec 2010


W ramach ewaluacji przygotowano drugi raport okresowy dostarczający informacji o postępach w realizacji poszczególnych zadań między 1 marca a 31 maja 2010 roku. Wszystkie działania wchodzące w skład zadania pierwszego, związane z monitoringiem, sprawozdawczością i ewaluacją, przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

Badania terenowe, będące elementem zadania drugiego, z przyczyn niezależnych od Projektodawcy rozpoczęły się z opóźnieniem – zakończenie prac przesunięto na pierwszą połowę lipca 2010 roku. Warto jednak podkreślić wysoką jakość i wiarygodność danych dostarczanych przez te badania. Udało się ją osiągnąć dzięki dokładnej kontroli pracy ankieterów.

 

W przypadku zadań trzeciego i czwartego, można zauważyć widoczny postęp w pierwszym z nich – opracowywaniu analiz, nad którymi prace trwają od początku marca. Przygotowanie prognoz i rekomendacji rozpoczęło się na przełomie kwietnia i maja 2010 roku – stąd też działania podjęte w analizowanym okresie mają charakter przygotowawczy.

 

Zadanie szóste realizowano poprzez druk plakatów promujących projekt, ogłoszenia prasowe oraz działalność niniejszego portalu.

 

 


 

 

Maj 2010

 

Rozpoczęto opracowywanie rekomendacji z zakresu efektywnego kreowania kapitału ludzkiego, polityki społecznej, budżetowej, przyciągania inwestycji oraz polityki przestrzennej i transportowej.

 

Równocześnie  powstają szczegółowe prognozy dotyczące zagranicznych, międzywojewódzkich oraz międzypowiatowych migracji zarobkowych kobiet i mężczyzn na terenie województwa lubelskiego.

 

 


 

 

Kwiecień 2010

 

Rozpoczęto realizację badań ilościowych.W każdym z 24 powiatów w woj. lubelskim zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród osób w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lata). Łącznie w całym województwie zbadanych zostanie 3000 osób.

 

 


 

 

Marzec 2010


W marcu trwa prowadzenie prac badawczych i analitycznych.

 

Ponadto zaczęto przygotowania do opracowania prognoz zagranicznych, międzywojewódzkich i międzypowiatowych migracji zarobkowych kobiet i mężczyzn, a także ogólnych trendów gospodarczych w województwie lubelskim.

  

 

Luty 2010


W lutym rozpoczęła się realizacja projektu „Migracje szansą województwa lubelskiego – wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy”.

Utworzono Biuro projektu z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 4A.

O wszystkich wydarzeniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

 


 
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego